Furnizări de date cu caracter personal din R.N.E.P.

FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR este reglementată de OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se face la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în baza unor cereri scrise motivate, în condiţiile stabilite de lege.

Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată în funcţie de volumul acestora, astfel:         

-conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal este, în prezent de 1 leu RON/persoană şi se achită la casieria sau în contul instituţiei pentru cererile la care se solicita un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei (RON) /oră exploatare sistem informatic central;

          Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor, furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor solicitată de:

 -  instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

 -  instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

-  Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

-  Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi Impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

-  Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;

g)instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

-  instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;

-  poliţia locală;

-  alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

   INCEPAND CU DATA DE 01.02.2017,NU SE MAI PERCEPE TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU (5 LEI) PENTRU CERERILE DE ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE SI CERERILE DE FURNIZARE DATE, CONFORM DISPOZITIEI ART.VI DIN LEGEA NUMARUL 1 DIN 06.01.2017 PRIVIND ELIMINAREA UNOR TAXE SI TARIFE .

   INCEPAND CU DATA DE 01.07.2014 SE MODIFICA CONTUL IBAN AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCURESTI !

   PENTRU FURNIZARI DE DATE, TAXA DE 1 LEU/PERSOANA SE POATE ACHITA  IN NOUL CONT IBAN RO 26 TREZ 70421G335000XXXX deschis la trezoreria sector 4, se poate achita  prin virament bancar sau mandat postal. Codul fiscal al DGEP-MB fiind 17180127.