​​ACTE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE​​​

​​ACTE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE​​​

Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate

 

Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.

Autoritatea competentă în materie de evidenţă a populaţiei repartizează misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României liste cu coduri numerice precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în certificatele eliberate în baza acestora.

Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României încheie căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă se trimite, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.

Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care nu conţin toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române, se efectuează pe baza documentului original emis de autorităţile străine şi a altor înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit cetăţenia română, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

 

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

  • cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti;
  • cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor publice judeţene de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
  • cu aprobarea şi cu avizul autorităţilor publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul celor care au depus jurământul de credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate.

 

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut domiciliul în România cererea se adresează primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil, vor solicita Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la ultimul loc de domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată, autentificate conform Convenţiei de la Haga, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, D.E.PA.B.D. Este interzisă înscrierea menţiunilor primite din străinătate fără aprobarea D.E.PA.B.D.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ- teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată. La transcrierea certificatului/extrasului de deces eliberat de autorităţile străine, ofiţerul de stare civilă care întocmeşte actul de deces în registrele de stare civilă române, are obligaţia de a efectua verificări şi la ultimul domiciliu al decedatului.

Potrivit art. 74 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. nr. 64/26.01.2011, cererea de transcriere trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a)   certificatul ori extrasul de stare civilă, eliberat de autorităţile străine, în original şi

fotocopie;

b)    traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de stare civilă, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă sau de un notar public străin;

c)    documentul prin care se face dovada cetăţeniei române (paşaportul eliberat de autorităţile române sau, după caz, documentele din care rezultă calitatea de cetăţean român);

d)     actul cu care se face dovada identității;

e)     declarație din partea titularului actului ori a reprezentatului legat ca nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstruit;

f)     declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

g)    declarație din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naștere al copilului, în cazul în care părinții acestuia au domicilii diferite.

 

ÎNSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI A EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ:

Pentru înscrierea în registrele de stare civilă ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României a certificatelor/extraselor de naştere, cererea va fi făcută de unul dintre părinţi, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, asistat de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de căsătorie, cererea va fi făcută de soţul cetăţean român, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială; întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de naştere sau, după caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile din ţară.

Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită

 

Cererea de înscriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată a acestuia, precum şi, după caz, de următoarele documente: 

a)   fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau a pasaportului,după caz;

b)   dovada cetăţeniei române;

c)   declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea privind domiciliul copilului, în cazul in care părinții acestuia au domicilii diferite;

e)   declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

f)    alte documente justificate pentru completarea unor rubrici, daca este cazul.

Potrivit art. 72 alin. (6) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. nr. 64/26.01.2011, documentele administrative emise de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum și traducerile acestora, care sunt făcute la notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; 

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează.

 

 

ANEXA 1

Lista completă a statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară,care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate :

 

Republica Albania

Republica Austria

Regatul Belgiei

Bosnia şi Herţegovina

Bulgaria

Republica Ceha

Republica Populară Chineză

Republica Populară Democrată Coreană

Croaţia

Republica Cuba

Republica Franceză

Republica Moldova

Republica Populară Mongolă

Republica Polonă

Federaţia Rusă

Republica Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina

Republica Ungară

 

ANEXA 2*

Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cu următoarele state:

 

Africa de Sud

Andora

Antigua-Barbuda

Republica Argentina

Armenia

Australia

Azerbaidjan

Bahamas

Barbados

Republica Belarus

Belize

Botswana

Brunei Darussalam

Republica Cipru

Columbia

Confederaţia Elveţiană

Republica Estonia

Republica Finlanda

Republica Federală Germania

Republica Elenă (Grecia)

Insulele Cook

Dominica

Danemarca

Ecuador

Fidji

Grenada

Honduras

India


Insulele Marshall

Republica Irlanda

Statul Israel

Republica Italiană

Japonia

Kazahstan

Lesotho

Republica Letonia

Liberia

Lichtenstein

Republica Lituania

Marele Ducat al Luxemburgului

Republica Macedonia

Malawi

Republica Malta

Mauriţius

Statele Unite Mexicane

Principatul Monaco

Namibia

Niue

Regatul Norvegiei

Noua Zeelandă

Olanda

Republica Panama

Republica Portugheză

România

Serbia şi Muntenegru

Sain Kitts and Nevis

Salvador

Sf. Incent şi Grenadine

Sf. Lucia

Samoa

San Marino


Seychelles

Spania

Regatul Suediei

Republica Suriname

Swaziland

Tonga

Trinidat Tobago

Republica Turcia

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Statele Unite ale Americii

Republica Venezuela

ANEXA 3

Sunt supuse supralegalizării actele de la autorităţi şi instituţii din străinătate, din state cu care România nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie, care urmează a fi folosite în România şi pentru care nu există scutire de supralegalizare.