<none>

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NOTIFICAT CU NR. 1704

Primaria Municipilui Bucuresti vine in sprijinirea initiativei vaccinarii noilor nascuti

 

 

 

Intrebari

Intrebarii frecvente

Intrebare :  La care birou de evidență a persoanelor trebuie să mă prezint pentru a preschimba cartea de identitate ? 

Raspuns : În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice”.

Intrebare : Ce documente sunt necesare pentru preschimbarea cărții de identitate care a exipirat?

Raspuns : Actele necesare sunt :

a)    cererea tip pentru eliberarea actului de identitate care se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinate semnăturii;

b)    actul de identitate și cartea de alegător (dacă este cazul);

c)    certificatul de naștere, original și copie;

d)   certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

e)    hotărârea de divort definitivă și irevocabilă, după caz, original șicopie;

f)    certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;

g)    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; declarația de primire în spațiu a găzduitorului, poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică sau a notarului public;

h)   chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei ). 

 

Intrebare : Ce acte sunt necesare și unde să mă adresez pentru viza de flotant/reședință ? 

 Raspuns : În conformitate cu art.86 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români ,aprobate prin Hotărârea nr.1375/2006, cu modificările și completările ulterioare,vă informăm că:

(1) Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței înactul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, prezentând:

- Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

 -  actul de identitate în care urmează să se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;

 - documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

 

Intrebare : Cum se face dovada adresei de domiciliu?

Raspuns : În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ; (ex:contract de vânzare-cumpărare;contract de închiriere pentru imobil cu destinație de locuință încheiat între solicitant și proprietar, care trebuie înregistrat la Administrația Finanțelor Publice; contract de comodat; certificat de moștenitor; titlu de proprietate; act de donație, etc.).

b)declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul din documentele prevăzute la litera a);

Facem precizarea că în cazul prezentării unui contract de închiriere/comodat nu este necesară prezența proprietarului imobilului.

c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare  a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la litera a) și b); pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali.

 

Intrebare : Ce documente sunt necesare pentru o carte de identitate provizorie ?

Raspuns : Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

-  când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate;
-  în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Documente necesare: 3 fotografii ¾ cm, cu banda de 7 mm la bază; documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetățeniei și a domiciliului (original si copie xerox); contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu).

 Precizăm că, însituația în care, la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se solicită și schimbarea domiciliului, este necesară prezentarea actului încheiat încondițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.

 

 Intrebare : Dacă proprietarii unui imobil au decedat, moștenitorii acestora, care locuiesc la aceeași adresă, pot obține cărți de identitate la adresa imobilului respectiv?

Raspuns : Dacă aceștia locuiesc intru-un imobil pentru care nu a fost dezbătută succesiunea, este necesar să facă dovada calității succesorale, caz în care pot fi puși în legalitate cu acte de identitate, în conformitate cu prevederile art.28, lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza declarației pe proprie răspundere și a verificării în teren.

 

Intrebare : În cât timp se poate solicita eliberarea unei noi cărți de identitate, ca urmare a expirării celei deținute anterior?

 Raspuns : În conformitate cu prevederile art.19 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (de la locul de domiciliu sau resedință) eliberarea unei noi cărți de identitate.

Intrebare : Când se poate solicita eliberarea actului de identitate pentru minorul care împlinește vârsta de 14 ani?

 Raspuns : În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate […]”.

            Precizăm că cerereapentru eliberarea actului de identitate a minorului nu se poate soluționa înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.

Intrebare : Se poate elibera cartea de identitate dacă am o copie legalizată a certificatului de naștere?

 Raspuns :Nu se poate elibera un act de identitate în situația în care prezentați copii legalizate ale actelor de stare civilă. Copia, chiar legalizată, de pe orice înscris autentic sau sub semnătură privată nu poate face dovadă decât despre ceea ce este cuprins în înscrisul original, așa cum este prevăzut în art.286 alin.1 din Noul Cod de Procedură Civilă.

 

Intrebare : Dacă prezint un contract de vânzare-cumpărare cu care fac dovada adresei de domiciliu în care părinții/vânzătorul își rezervă dreptul de uzufruct, este necesar acordul acestuia?

 Raspuns :Da, este necesar consimțământul scris al uzufructuarului pentru eliberarea actului de identitate solicitantului.

 

Intrebare : În situația în care nu mai dețin hotărârea de divorț, cum procedez în vederea eliberării unui nou act de identitate?

 Raspuns :Vă îndrumăm să vă adresați judecătoriei unde s-a desfăcut căsătoria în vederea eliberării unui duplicat al hotărârii de divorț. De asemenea, la Serviciul de Stare Civilă unde s-a înregistrat căsătoria se poate solicita eliberarea unui certificat de căsătorie cu mențiunea de divorț înscrisă pe acesta. Totodată, se poate elibera o carte de identitate provizorie cu motivul: „lipsă dovadă divorț”.

 

Intrebare :Cum procedez și unde trebuie să mă adresez pentru a nu mai fi  înregistrați la adresa imobilului proprietatea mea, foști priprietari sau locatari?

 Raspuns :Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în termen de 15 zile de la data schimbării domiciliului titularul este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, nerespectarea acestor dispoziţii constituind contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art.43 lit.b) din acelaşi act normativ.

                        Totodată, în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se poate opera notificarea de a nu se mai elibera acte de identitate, fără acordul dumneavoastră în calitate de proprietar, în care să se înscrie adresa imobilului ce vă aparţine, sens în care este necesar să vă adresaţi cu o astfel de cerere serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află imobilul,însoțită deactul încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ, în original și xerocopie.

 

Intrebare :Unde pot solicita eliberarea unui act de identitate persoanele fizice înternate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială?

 Raspuns :În conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) și (3) coroborate cu cele ale art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare, „cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoanele fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective, la rubrica domiciliu urmând a se înscrie adresa acelei instituții.

Intrebare :Cum se poate anula o mențiune din actul de identitate cu privire la stabilirea domiciliuliu/reședinței în cazul în care o persoană nu mai locuiește la adresă?

 Raspuns :Potrivit art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mențiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau reședinței s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mențiune este nulă de drept.

            Nulitatea mențiunii poate fi constatată de instanța de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării D.E.P.A.B.D, a S.P.C.L.E.P ori a persoanelor interesate.

Intrebare :Cum se poate elibera un act de identitate în cazul în care solicitantul se află în străinătate?

  Raspuns :În conformitate cu prevederile art.14 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația cetăţenilor români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate, eliberarega cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

          Persoana care solicită actul de identitate va indica o persoană de contact din România care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul pentru achitarea contravalorii taxei prevăzute de lege pentru actul de identitate.

            Precizăm faptul că eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială, dar cererea împreună cu documentele prevăzute de lege se pot depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

 

Intrebare :Care este termenul de valabilitate al unei procuri?

 Raspuns :În conformitate cu prevederile art. 2015 din Noul Cod Civil, „dacă părţile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui”.

 

Intrebare  Care este procedura identificării unui act de stare civilă ? 

Raspuns : Identificarea actelor de stare civilă se face în baza datelor comunicate de solicitant.

Pentru identificarea unui act de stare civilă, este necesară furnizarea de date exacte despre persoana căutată, respectiv numele și prenumele, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, alte date cunoscute, etc.

 

Intrebare  Cui se eliberează extrasele de stare civilă ? 

Raspuns : 
- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date ;
- serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ;
-  instanţelor judecătoreşti ;
-  parchetelor ;
-  poliţiei ;
- oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ – teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ;
- unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ;
- instituţiilor responsabile cu asistenţa socială şi protecţia drepturilor copilului ;
- notarilor publici.

 

Intrebare  Cui nu se eliberează extrasele de stare civilă ? 

Raspuns : 

 - persoanelor fizice ;

  -  persoanelor juridice publice sau private ;

 -  cabinetelor de avocați ; 

  - cabinetelor de executori judecătorești ;

 - cabinetelor de mediatori judiciari ;

 - organizațiilor interne sau internaționale. 

 

   Intrebare: Motivul pentru care nu le-a fost atribuit CNP unor de funcţi.

Raspuns :Precizăm că atribuirea codului numeric personal, s-a stabilit pentru prima dată prin Decretul nr. 59/1978, publicat în Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 15/04.03.1978, pentru modificarea Legii nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei (republicată la 24.04.1978).

Astfel, începând cu 01.10.1979, în mun. Bucureşti, s-a început acordarea cnp-ului de la naştere, persoanelor aflate în viaţă la acel moment, la eliberarea primului act de identitate şi la solicitarea persoanei în momentul preschimbării actului de identitate. În celelalte judeţe, atribuirea cnp-ului, s-a realizat treptat, pe parcursul anilor.

Faţă de cele menţionate, aşa cum v-am comunicat şi prin adresa noastră anterioară nr. 43720/23.01.2018, în urma verificărilor efectuate în evidenţele noastre, s-a constatat faptul că persoanelor decedate, nu le-a fost atribuit cod numeric personal, întrucât, unul dintre ei a solicitat ultimul act de identitate, în anul 1972, iar celălalt este decedat în anul 1968.

  Intrebare: Persoană adoptată solicită informaţii despre identitatea părinţilor fireşti.

 

Raspuns :În conformitate cu art. 81 alin. 3 din Legea 273/2004 privind procedura adopţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele adoptate care deţin informaţii asupra identităţii părinţilor fireşti, se pot adresa direct Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, pentru realizarea demersurilor vizând contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice.

Astfel, vă îndrumăm să vă adresaţi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, cu sediul în mun. Bucureşti, b-dul. Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, tel. 021/310.07.89, instituţie care vă poate îndruma din punct de vedere legislativ în soluţionarea cererii dvs.