Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

- certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original si copie;

- hotarârea de divorţ legalizata de catre instanta, definitivă si irevocabilă, după caz, original si copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedintă,  original si copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.